• English
  • Deutsch
KRS: 0000270272    Nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0184 9595

*Sport dla wszystkich – od przedszkola do seniora* – realizacja 2014 rok

Fundacja Ratownik Górniczy Projekty *Sport dla wszystkich – od przedszkola do seniora* – realizacja 2014 rok

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

*Sport dla wszystkich – od przedszkola do seniora* w okresie od 2014-06-01 do 2014-12-31, określonego w umowie nr 321_I/14, zawartej w dniu 2014-07-31, pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „RATOWNIK GÓRNICZY”, Kraszewskiego 5,43-602 Jaworzno, KRS: 0000270272

Część 1. Sprawozdanie merytoryczne

I. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego?
Według naszej oceny realizacja zadania w 2014 roku zakończyła się pełnym sukcesem, uważamy, że zakładane cele zostały w pełni zrealizowane. Zainteresowanie mieszkańców naszego miasta jego realizacją przerosło nasze oczekiwania. W zadaniu wzięło udział ponad 100% więcej uczestników niż zakładaliśmy, z tego około 30 procent stanowiły osoby niepełnosprawne. W Integracyjnym Turnieju Boccia zorganizowanym przez nas w grudniu wzięło udział 85 samych zawodników. Zainteresowanie turniejem było tak duże, że musieliśmy zamiast jednej kategorii podzielić zawodników na trzy kategorie (przedszkolaki, średnio zaawansowani oraz zaawansowani). W prowadzeniu turnieju, dzięki współpracy naszej Fundacji z ZHP pomagało nam 11-stu harcerzy z Hufca Jaworzno. Dzięki udziałowi w zajęciach sportowych u beneficjentów zadania nastąpiła między innymi poprawa zdrowia, kondycji fizycznej, koncentracji. Wzrosła samoocena i aktywność społeczna uczestników naszego zadania. W trakcie realizacji zadania znikły wszelkie różnice miedzy osobami niepełnosprawnymi i zdrowymi, starszymi i młodszymi,nastąpiła poprawa we wzajemnych stosunkach. Osoby te przekonały się, że niepełnosprawność oraz podeszły wiek nie jest przeszkodą w realizacji swoich celów i zamierzeń. Uczestnicy zadania zajmowali wysokie miejsca w różnego rodzaju turniejach i zawodach np. w listopadzie 2014 roku nasza niepełnosprawna zawodniczka – Patrycja zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach Polski w szermierce na wózkach. Do sukcesu tego przyczyniła się w dużej mierze realizacja zadania oraz nowe partnerstwa, które dzięki niemu nawiązaliśmy. Dużym zainteresowaniem wśród osób powyżej pięćdziesiątego roku życia cieszyły się zorganizowane przez nas w ramach realizacji projektu szkolenia i kurs z podstaw obsługi komputera i internetu. Bardzo dobrym pomysłem było przeprowadzenie szkoleń w Domu Kultury w okresie wakacji i połączenie tych zajęć z zajęciami sportowymi. Takie połączenie spowodowało, że na szkolenie przychodzili dziadkowie razem z wnukami. Dziadkowie brali udział w szkoleniu komputerowym a w tym samym czasie wnuki grały w boccie. Kontynuacją szkolenia było zorganizowanie kursu komputerowego w którym wzięły udział osoby 50+ zainteresowane poznaniem w większym zakresie możliwości jakie daje nam komputer i internet w codziennym życiu i pracy. Warunki lokalowe, poczęstunek w trakcie kursu oraz profesjonalne podejście trenera prowadzącego kurs do uczestników spowodowało, że w trakcie kursu panowała miła rodzinna atmosfera. Na ostatnich zajęciach uczestnicy podziękowali nam oraz trenerowi za wspaniale przeprowadzone zajęcia oraz poprosili o kontynuację tego typu szkoleń w 2015 roku. Dzięki udziałowi w zajęciach sportowych oraz w turnieju u naszych beneficjentów nastąpił wzrost wiedzy na temat uprawiania sportu. Osoby biorące udział w szkoleniach z zasad i sposobów prowadzenia zajęć sportowych znacząco podniosły swoje kwalifikacje, które będą mogły wykorzystać w swojej pracy zawodowej.
Założone cele i sposób ich realizacji:
1. Główny cel zadania tj. ułatwienie mieszkańcom miasta Jaworzna dostępu do zajęć sportowych – cel ten został w pełni osiągnięty, opis:
ważnym elementem w realizacji tego celu był sposób jego realizacji oraz jego promocja poprzez reklamę, informowanie obywateli o realizacji zadania, zachęcanie do udziału w nim. Wykorzystaliśmy w tym celu wszystkie dostępne środki, oprócz osobistych kontaktów informowaliśmy obywateli poprzez lokalne media, stronę internetową Fundacji oraz strony naszych partnerów, ulotki, plakaty. Wszystkie te działania umożliwiły nam dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zachęciły ich do udziału w zadaniu. Ważnym czynnikiem realizacji zadania była jego innowacyjność – prowadzenie zajęć nie tylko w obiektach sportowych ale także bezpośrednio w placówkach, szkołach, ośrodkach, Domach Kultury szczególnie podczas wakacji). „Strzałem w dziesiątkę” było prowadzenie zajęć sportowych w szkołach podczas lekcji wf-u. Uczniowie przekonali się, że zajęcia z wychowania fizycznego nie muszą być nudne, że można na tych lekcjach także dobrze się bawić wykorzystując wszystkie walory gry boccia. Podjęte przez nas działania w dużym stopniu ułatwiły mieszkańcom naszego miasta dostęp do prowadzonych przez nas zajęć sportowych.
2. Cel „przeprowadzenie szkolenia z zasad i sposobów prowadzenia zajęć  sportowych”– cel ten został w pełni osiągnięty, opis:
w przeprowadzonym szkoleniu skupiliśmy się na wypromowaniu dyscypliny sportowej boccia, głównie na pokazaniu integracyjnych walorów tej gry. Uprawianie tej dyscypliny nie wymaga drogiego sprzętu ani specjalnych sal sportowych. Może być zatem w polskich warunkach szeroko stosowana. Osoby, które wzięły udział w szkoleniach poznały zasady i przepisy obowiązujące w bocci oraz nabyły umiejętności potrzebne w prowadzeniu zajęć z tej dyscypliny. Dzięki temu mogą teraz samodzielnie prowadzić zajęcia, zawody i turnieje, mają możliwość uatrakcyjnienia prowadzonych przez siebie zajęć. Nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie i rehabilitanci dostali do ręki nowe narzędzie, które pomoże im zachęcić swoich wychowanków do jeszcze większego wysiłku i aktywności ruchowej.
3. Cel „dzięki udziałowi w integracyjnych zajęciach sportowych zwiększy się zaangażowanie i aktywność społeczna osób niepełnosprawnych oraz starszych (50+)”– cel ten został w pełni osiągnięty, opis:
zaproszenie do udziału w zadaniu osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej pięćdziesiątego roku życia było dobrym pomysłem, ponieważ obie te grupy uważały siebie za odizolowane od środowiska. Dlatego skupiliśmy głównie na integracji tych osób z osobami w pełni sprawnymi i młodszymi poprzez udział we wspólnych zajęciach sportowych. Działania te przyniosły oczekiwane efekty, osoby niepełnosprawne przekonały się, że mogą na równi rywalizować z pełnosprawnymi osobami natomiast osoby starsze poczuły, że są potrzebne i że mogą odegrać znaczącą rolę w
społeczeństwie. Zmieniło się także ich podejście do kultury fizycznej i sportu.
4. Cel „Udział seniorów w szkoleniach z podstaw obsługi komputera przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym” – cel ten został w pełni osiągnięty, opis:
przeprowadzone szkolenia oraz kursu z podstaw obsługi komputera i internetu znaczącą przyczyniły się do zwiększenia aktywności osób 50+.
Seniorzy poznali możliwości jakie daje umiejętność obsługi komputera i jak te umiejętności mogą ułatwić codzienne życie. Pokazaliśmy jakie możliwości daje im komputer i internet, ile mogą zaoszczędzić pieniędzy i czasu, jak wykorzystać go w kontaktach z innymi ludźmi.
5. Cel „wolontariusze biorący udział w zadaniu przekonają się jak ważną rolę pełni wolontariat w rozwiązywaniu problemów społecznych – cel ten został w pełni osiągnięty, opis:
wolontariusze biorący udział w zadaniu przekonali się, że praca wolontarystyczna jest bardzo potrzebna i przynosi obopólną satysfakcję, dla tych którym pomagają oraz dla samych siebie. Świadomość, że jest się potrzebnym dowartościowała te osoby, szczególnie starsze, wpłynie to znacząco na rozwój wolontariatu w naszym mieście.
Monitorowanie rezultatów: do monitorowania rezultatów wykorzystaliśmy wszystkie metody opisane we wniosku tzn. naszym głównym źródłem informacji były bezpośrednie rozmowy z beneficjentami zadania, nauczycielami, opiekunami, rodzicami a nawet z osobami zarządzającymi placówkami biorącymi udział w zadaniu. Dzięki temu mieliśmy możliwość na bieżąco dostosowywać się do wymagań i oczekiwań co w dużej mierze przyczyniło się do jeszcze większych efektów. Staraliśmy się być bardzo elastyczni, nie narzucaliśmy określonych godzin prowadzenia zajęć, dostosowywaliśmy się do zapotrzebowania. Dzięki temu możliwa była duża rotacja wśród uczestników, która spowodowała, że w zajęciach wzięło udział dużo więcej osób niż zakładaliśmy. Innym źródłem informacji na temat realizacji zadania były ankiety rozdawane bezpośrednio uczestnikom zadania. Było to dla nas bardzo ważne źródło informacji, ponieważ były to ankiety anonimowe i dzięki temu beneficjenci mieli możliwość szczerej oceny naszych działań. Bardzo ucieszyły nas oceny zaznaczone i opisane w ankietach, w 90% były to oceny bardzo pozytywne zachęcające nas do dalszej działalności. Oceny efektów realizacji zadania dokonywaliśmy także na podstawie prowadzonych testów sprawnościowych (rozgrywane mecze podczas zajęć), wyników egzaminów przeprowadzonych podczas szkoleń. Końcowym a zarazem najbardziej adekwatną oceną realizacji zadania był poziom rywalizacji miedzy uczestnikami w trakcie Integracyjnego Turnieju Boccia. Wszystkie te obserwacje miały wpływ na realizację zadania, analizowaliśmy wszystkie uwagi i propozycje, na bieżąco były wyciągane wnioski i na ich podstawie wprowadzaliśmy zmiany usprawniające jego realizację. Dzięki tym wszystkim działaniom wskazaliśmy kierunek w jakim trzeba podążać w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w naszym mieście. Pokazaliśmy jak ważnym czynnikiem jest inwestowanie w młode pokolenie, ludzi starszych, osoby niepełnosprawne. Udowodniliśmy, że inwestycje te przynoszą wymierne korzyści w przyszłości, nie tylko zdrowotne, integracyjne, ale także są czynnikiem większej spójności lokalnego środowiska.

II.Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III. Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania Terminy realizacji poszczególnych działań.
Zajęcia sportowe – boccia.
Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oferty w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
Zajęcia sportowe – szermierka.
Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oferty w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
Szkolenie z podstaw obsługi komputera i internetu.
Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oferty w miesiącach lipiec i sierpień.
Kurs z podstaw obsługi komputera i internetu.
Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oferty w miesiącach październik i listopad.
Szkolenie teoretyczno – praktyczne z zasad i sposobów prowadzenia zajęć sportowych.
Zadanie zrealizowano w innym terminie niż założono w ofercie, zamiast w miesiącu listopadzie zadanie zrealizowano na początku miesiąca grudzień. Przesunięcie terminu zostało dokonane na prośbę samych uczestników, grudniowy termin bardziej odpowiadał większości z nich.
Integracyjny Turniej Boccia.
Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oferty w miesiącu grudzień.

III. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie
Nie dotyczy

IV. Opis osiągniętych rezultatów
Według naszej oceny wszystkie zakładane w ofercie rezultaty zostały osiągnięte:
1) Liczba osób, które zwiększą swoje umiejętności w zakresie gry boccia jest większa niż zakładano, dowodem na to jest liczba osób, które wzięły udział w zajęciach oraz w Integracyjnym Turnieju Boccia – ponad 300 osób .
2) Ilość godzin zajęć boccia została zrealizowana zgodnie z założeniami podanymi w ofercie – 168.
3) Liczba osób, które poznają przepisy i zasady prowadzenia walk w szermierce zgodna z założeniami podanymi w ofercie – 10.
4) Ilość godzin zajęć szermierki zrealizowana zgodnie z założeniami podanymi w ofercie – 126.
5) Liczba osób, które podniosą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniu teoretyczno – praktycznym z zasad i sposobów prowadzenia zajęć sportowych jest mniejsza niż zakładano w ofercie o 2 osoby. Nieobecność była spowodowana chorobą jednej osoby oraz problemami rodzinnymi drugiej osoby. Były to zdarzenia losowe na które nie mieliśmy wpływu.
6) Liczba osób, które poznają podstawy obsługi komputera i internetu poprzez udział w szkoleniu i kursie, zgodna z założeniami podanymi w ofercie -20
7) Liczba osób, które wzięły udział w Integracyjnym Turnieju Boccia, jest większa niż zakładano w ofercie, ponad 120 osób. Listami obecności jest potwierdzona obecność 114 osób. Mniejsza liczba osób podana na liście obecności jest spowodowana tym, że na Turniej przychodziły całe rodziny (szczególnie dotyczy to rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) a na listę wpisał się tylko jeden rodzic lub opiekun.
8) Liczba wolontariuszy biorących udział w realizacji zadania, jest większa niż zakładano w ofercie – 13. Dodatkowo w trakcie Turnieju pomagało nam 11 harcerzy w charakterze wolontariuszy.
9) Przewidywana liczba wolontariuszy, którzy pozostaną w organizacji po zakończeniu realizacji zadania – 6 osób potwierdziło chęć dalszego wykonywania świadczeń wolontarystycznych dla naszej Fundacji.
10) Przewidywana liczba osób u których nastąpi zmiana postaw i zachowań w odniesieniu do siebie oraz środowiska w jakim żyją – z naszych obserwacji wynika, że przynajmniej u 80% uczestników nastąpiły takie zmiany.
11) Przewidywana liczba osób u których nastąpi poprawa zdrowia, kondycji fizycznej i sprawności intelektualnej – trudno jest dokładnie określić skalę poprawy, ponieważ zależy ona od wielu czynników, trudnych do zbadania, przewidujemy że znacząca poprawa wystąpiła u 60% uczestników.
12) Ilość wydanych materiałów szkoleniowych jest większa niż zakładano w ofercie, ponad 50 sztuk, największe zainteresowanie było przepisami i zasadami obowiązującymi w dyscyplinie sportowej boccia.
13) Liczba godzin szkolenia z zasad i sposobów prowadzenia zajęć sportowych zrealizowana zgodnie z założeniami podanymi w ofercie – 12.
14) Liczba godzin szkolenia z podstaw obsługi komputera, jest większa niż zakładano – 24.
15) Liczba godzin kursu z podstaw obsługi komputera zrealizowana zgodnie z założeniami podanymi w ofercie – 24.

V. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
1) Liczba osób, które wzięły udział w zajęciach sportowych boccia oraz w Integracyjnym Turnieju Boccia – ponad 300, potwierdzona listami obecności.
2) Ilość godzin zajęć boccia, zrealizowana – 168, potwierdzona listami obecności.
3) Liczba osób, które wzięły udział w zajęciach sportowych szermierka – 10, potwierdzona listami obecności.
4) Ilość godzin zajęć szermierki, zrealizowana – 126, potwierdzona listami obecności.
5) Liczba uczestników w szkoleniu teoretyczno – praktycznym z zasad i sposobów prowadzenia zajęć sportowych – 11, potwierdzona listami obecności.
6) Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu i kursie z podstaw obsługi komputera i internetu -20, potwierdzona listami obecności.
7) Liczba osób, które wzięły udział w Integracyjnym Turnieju Boccia – ponad 120, potwierdzona listami obecności.
8) Liczba wolontariuszy biorących udział w realizacji zadania – 13, potwierdzona zawartymi umowami (Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych).
9) Ilość wydanych materiałów szkoleniowych – ponad 50 sztuk.
10) Liczba godzin szkolenia z zasad i sposobów prowadzenia zajęć sportowych – 12, potwierdzona listami obecności.
11) Liczba godzin szkolenia z podstaw obsługi komputera – 24, potwierdzona listami obecności.
12) Liczba godzin kursu z podstaw obsługi komputera – 24, potwierdzona listami obecności.
13) Liczba godzin wypracowanych przez wolontariuszy – ponad 600, potwierdzona listami obecności.

Część 2. Sprawozdanie z wykonania wydatków

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Zleceniodawcy 0,00 zł                                                                                                                                                                                                                  Koszty pokryte z dotacji 39 980,00 zł -z tego z odsetek bankowych od dotacji o,oo zł
Koszty pokryte z finansowych środków własnych 7 700,00 zł
Środki z innych źródeł 6 600,00 zł
– w tym pozyskane od organów administracji 1 500,00 zł
– wpłaty i opłaty adresatów zadania 0,00 zł
– pozostałe 5 100,00 zł
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)  8 000,00 zł
Ogółem 100% 62 280,00 zł.

Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym:
W trakcie realizacji umowy nie uzyskaliśmy przychodów związanych z realizacją zadania. W trakcie realizacji umowy nie uzyskaliśmy przychodów z tytułu odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym, ponieważ rachunek jest nieoprocentowany. W trakcie realizacji zadania nie pobieraliśmy opłat i wpłat od adresatów zadania.

Część 3. Dodatkowe informacje.

Dodatkowe informacje:
Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu dofinansowanego w ramach Program FIO, w szczególności publikacje, ulotki, materiały informacyjne itp., zostały opatrzone w widocznym miejscu nadrukiem: „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” oraz zawierają w widocznym miejscu logo Programu FIO. Nasze działania zostały ocenione pozytywnie nie tylko przez samych beneficjentów ale także przez mieszkańców, instytucje, firmy oraz lokalne media np. w grudniu w Jaworznickiej telewizji został wyemitowany reportaż z przeprowadzonego przez nas w ramach realizacji zadania Integracyjnego Turnieju Boccia. Reportaż był dla nas bardzo pozytywny, przedstawiono w nim nie tylko relację z turnieju ale także
pochwalono nas za to co robimy jako Fundacja na rzecz mieszkańców Jaworzna. Świadczy to o tym, że nasza działalność jest potrzebna i doceniana, dlatego zamierzamy kontynuować nasze działania w jeszcze większym zakresie. Efekty jakie osiągnęliśmy dzięki realizacji zadania będą miały duży wpływ i oddziaływanie na lokalne środowisko jeszcze długo po jego zakończeniu.