• English
  • Deutsch
KRS: 0000270272    Nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0184 9595

*Aktywne Jaworzno* – realizacja 2015 rok

Fundacja Ratownik Górniczy Projekty *Aktywne Jaworzno* – realizacja 2015 rok

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

*Aktywne Jaworzno* w okresie od 01.02.2015 r. do 31.10.2015 r., określonego w umowie nr WZ.OP.526.30.1.2015, zawartej w dniu 02 lutego 2015r. pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”, KRS 0000270272, 43-600 Jaworzno, ul. Kraszewskiego 5.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.
Głównym celem zadania powierzonego Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” było zaktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez sport, integracja tych osób z osobami sprawnymi, zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych. Dla osób z dysfunkcją ruchową aktywność sportowa to czynna rehabilitacja ale także nawiązywanie kontaktów z innymi osobami niepełnosprawnymi i sprawnymi. Udział w turniejach oraz emocje i elementy rywalizacji jakie występują podczas gry również są ważnym elementem rehabilitacji – umiejętność znalezienia się w nowym środowisku, samodzielne podróżowanie jest ważnym doświadczeniem dla osób, które nieczęsto opuszczają dom. Udział w zajęciach jest ważny ponieważ podnosi samoocenę osób niepełnosprawnych. Kontakt z rówieśnikami, udział w treningach i imprezach sportowych stanowi jedyne w swoim rodzaju doświadczenie dla zawodników niepełnosprawnych. Stanowi etap w życiu, którego pokonanie pozwala na stawianie sobie innych celów i wiarę w ich osiągnięcie. Turnieje Integracyjne organizowane przez naszą Fundację wpisały się na stałe w kalendarz imprez. Są organizowane w maju i grudniu pod nazwą Majowy i Mikołajkowy. Fundacja też organizuje tzw. Turnieje koleżeńskie w celu sprawdzenia umiejętności z innymi rówieśnikami. Zawodnicy biorący udział to nie tylko osoby z niepełnosprawnością ale i pełnosprawne oraz przedszkolaki, które z utęsknieniem czekają na ten dzień. Cel zakładany przy realizacji zadania został niewątpliwie osiągnięty.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.5)
Zajęcia BOCCIA –zajęcia prowadzili instruktorzy sportu osób niepełnosprawnych ze spec. Boccia. Przeprowadzono 92 godziny zajęć, w każdych zajęciach uczestniczyło od 5 do kilkunastu osób. W celu urozmaicenia, w ramach zajęć zorganizowano 2 turnieje. Wprowadza to dodatkowy element sportowej rywalizacji i chęć osiągnięcia jak najlepszych wyników. Taka stymulacja jest potrzebna ze względu na to, że większość uczestników to młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i trzeba wciąż starać się aby przykuć ich uwagę. W zajęciach ogółem wzięło udział 271 uczestników w tym 116 osób z niepełnosprawnością, obecność wielu z nich powtarza się na wielu spotkaniach.

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie
Nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów
Zajęcia BOCCIA cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej w Jaworznie. Odbywają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie, Środowiskowym Domu Samopomocy w Jaworznie, Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jaworznie, Domu Kultury „Jeleń” w Jaworznie oraz w gimnazjach i Szkołach podstawowych na terenie miasta Jaworzna. Wybór miejsca prowadzenia zajęć był podyktowany tym, że w niektórych z w/w ośrodków i instytucji osoby przebywają stacjonarnie i bez konieczności dojazdu mogą uczestniczyć w zajęciach. W maju zorganizowaliśmy wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących przy gimnazjum nr 4 w Jaworznie Integracyjny Turniej BOCCIA w którym wzięło udział około 60 osób, były to osoby z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną oraz osoby pełnosprawne uczniowie z okolicznych szkół z terenu Jaworzna. W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w Domu kultury „Jeleń” w Jaworznie odbyły się koleżeńskie turnieje z nagrodami gdzie udział brały osoby na co dzień trenujące dyscyplinę paraolimpijską Boccia w celu sprawdzenia swoich umiejętności zdobytych na treningach podczas prowadzonych zajęć, panowała super atmosfera i rywalizacja była Fair play a duże zaangażowanie i zdolności sprawiały, że gra odbywała się na wysokim poziomie.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania6)
Zajęcia boccia – 92 godziny, ogółem uczestniczyło w zajęciach 271 osób w tym 116 osób z niepełnosprawnością.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

Koszty pokryte z dotacji – 5 000,00 zł
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych – 520,00 zł
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków – 1 120,00 zł
Koszt realizacji ogółem: 6 640,00 zł.

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:
W lutym został opracowany projekt plakatu – zaproszenia na zajęcia prowadzone przez Fundację. Plakaty zostały umieszczone w siedzibie MOPS, w naszym biurze przy ul. Szczakowskiej, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II, w Przedszkolu Miejskim nr 24, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domu Kultury „Jeleń” w Jaworznie oraz Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w których były prowadzone zajęcia. Informacje oprowadzonych przez Fundację zajęciach ukazywały się w prasie lokalnej i były umieszczone na naszej stronie internetowej.

Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym
W trakcie realizacji zadania nie uzyskaliśmy żadnych przychodów z tego tytułu, środki finansowe otrzymane na realizację zadania znajdowały się na nieoprocentowanym koncie głównym Fundacji.