• English
  • Deutsch
KRS: 0000270272    Nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0184 9595

*Aktywne Jaworzno II edycja* – realizacja 2016 rok

Fundacja Ratownik Górniczy Projekty *Aktywne Jaworzno II edycja* – realizacja 2016 rok

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

z wykonania zadania publicznego „Aktywne Jaworzno II edycja” w okresie od 01.02.2016 r. do 31.10.2016 r., określonego w umowie nr WZ.OP.526.25.2016, zawartej w dniu 01 lutego 2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”, KRS 0000270272, 43-600 Jaworzno, ul. Kraszewskiego 5.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.
Według naszej oceny realizacja zadania w 2016 roku zakończyła się pełnym sukcesem. Uważamy, że zakładane cele zostały w pełni zrealizowane. Zainteresowanie mieszkańców naszego miasta jego realizacją przerosło nasze oczekiwania. W zadaniu wzięło udział około 217 uczestników, dużo więcej niż zakładaliśmy, z tego około 30 procent stanowiły osoby niepełnosprawne. Dzięki udziałowi w zajęciach sportowych u beneficjentów zadania nastąpiła między innymi poprawa zdrowia, kondycji fizycznej, koncentracji. Wzrosła samoocena i aktywność społeczna uczestników naszego zadania. W trakcie realizacji zadania znikły wszelkie różnice miedzy osobami niepełnosprawnymi i zdrowymi, nastąpiła poprawa we wzajemnych stosunkach. Osoby te przekonały się, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizacji swoich celów i zamierzeń. Dzięki udziałowi w zajęciach sportowych u naszych beneficjentów nastąpił wzrost wiedzy na temat uprawiania sportu. Główny cel zadania tj. ułatwienie mieszkańcom miasta Jaworzna dostępu do zajęć sportowych został w pełni osiągnięty. Ważnym elementem w realizacji tego celu był sposób jego realizacji oraz jego promocja poprzez reklamę, informowanie obywateli o realizacji zadania, zachęcanie do udziału w nim. Wykorzystaliśmy w tym celu wszystkie dostępne środki, oprócz osobistych kontaktów informowaliśmy mieszkańców poprzez lokalne media, stronę internetową Fundacji oraz strony naszych partnerów, ulotki, plakaty. Wszystkie te działania umożliwiły nam dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zachęciły ich do udziału w zadaniu. Ważnym czynnikiem realizacji zadania była jego innowacyjność  – prowadzenie zajęć nie tylko w obiektach sportowych ale także bezpośrednio w placówkach, szkołach, ośrodkach, Domach Kultury. Szczególnie treningi boccia podczas wakacji były „strzałem w dziesiątkę”. Podjęte przez nas działania w dużym stopniu ułatwiły mieszkańcom naszego miasta dostęp do prowadzonych przez nas zajęć sportowych.    

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.5)
Zajęcia sportowe boccia  – zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oferty. Nie wystąpiły żadne problemy z realizacją tego zadania. Zadanie było realizowane na terenie Gminy Jaworzno. Zajęcia prowadzili instruktorzy sportu osób niepełnosprawnych ze specjalnością boccia. Przeprowadzono 54 godziny zajęć, w każdych zajęciach uczestniczyło od 5 do kilkunastu osób. Dodatkowo zorganizowano i przeprowadzono 4 turnieje-zawody sportowe. Wprowadziło to dodatkowy element sportowej rywalizacji i chęć osiągnięcia jak najlepszych wyników. W zajęciach wzięło udział  około 217 uczestników z tego około 30 % stanowiły osoby niepełnosprawne. W realizacji zadania pomagało nam 5 wolontariuszy.

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie
Nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów
Zajęcia sportowe boccia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych i młodzieży szkolnej. Odbywały się w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie, Środowiskowym Domu Samopomocy w Jaworznie, Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jaworznie, Domu Kultury „Jeleń” oraz w gimnazjach i szkołach podstawowych na terenie miasta Jaworzna. Wybór miejsca prowadzenia zajęć był podyktowany tym, że w niektórych z w/w ośrodków i instytucji osoby przebywają stacjonarnie i bez konieczności dojazdu mogły uczestniczyć w zajęciach. W celu urozmaicenia, w ramach zajęć zorganizowaliśmy 4 turnieje – zawody sportowe: 4 marca 2016 roku Integracyjny Turniej Boccia pod hasłem „DBAM O ZDROWIE” zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaworznie. Udział w turnieju wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 oraz goście z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego; 6 kwietnia 2016 roku zajęcia sportowe boccia połączone z zawodami dla dzieci z integracyjnego przedszkola Miejskiego nr 12 w Jaworznie. W zajęciach wzięło udział około 120 uczestników i odbyły się w Domu Kultury Jeleń w Jaworznie; 12 kwietnia 2016 roku Turniej Boccia dla uczniów ze Szkoły podstawowej nr 22 w Jaworznie. Turniej odbył się w Domu Kultury Jeleń w Jaworznie i wzięło w nim udział około 40 uczestników. 7 czerwca 2016 roku Międzyszkolny Integracyjny Turniej Boccia. Turniej odbył się w Gimnazjum nr 4 w Jaworznie. W turnieju wzięło udział 25 drużyn ze Szkół podstawowych, gimnazjum, Liceum, Ośrodka Szkolno- wychowawczego, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodka Szkolno – rehabilitacyjnego w Jaworznie.
Realizacja zadania i osiągnięte dzięki niemu rezultaty przyczyniły się w pełni do realizacji założonych celów zadania. Prowadzenie zajęć sportowych o charakterze integracyjnym ułatwiło dostęp do takich zajęć osobom, które ze względu na stan zdrowia mają utrudniony do nich dostęp. Dzięki prowadzeniu zajęć nie tylko w obiektach sportowych ale także bezpośrednio w szkołach, ośrodkach, domach kultury przyczyniło się do tego, że większa grupa  mieszkańców naszego miasta mogła uczestniczyć w takich zajęciach. Udział w integracyjnych zajęciach sportowych przyczynił się także do większej aktywizacji społecznej a także do zmniejszenia zagrożenie wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych. W realizacji zadania zaangażowana była duża grupa ludzi, dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, nauczyciele, wychowawcy, rodzice i opiekunowie, firmy, instytucje, lokalne media. Pomagali nam wolontariusze, co w dużej mierze przyczyniło się do zrealizowania celów zadania i osiągnięcia tak znacznych rezultatów.   
    
5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania6)
W trakcie realizacji zadania przeprowadzono 54 godzin zajęć sportowych boccia w których uczestniczyło około 217 uczestników, obecność wielu z nich powtarzała się na wielu spotkaniach. Zadanie było realizowane od 1 lutego do 31 października 2016 roku. Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”. Wydrukowano 10 sztuk plakatów i ponad 60 sztuk ankiet ewaluacyjnych. Wolontariusze łącznie przepracowali 54 godziny.    

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

Koszty pokryte z dotacji – 3 000,00 zł
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych – 390,00 zł
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków – 840,00 zł
Koszt realizacji ogółem: 4 230,00 zł.

Uwagi, które  mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:
W lutym został opracowany projekt i zostały wydrukowane  plakaty informujące o realizacji zadania. Plakaty zostały umieszczone między innymi w siedzibie MOPS, w naszym biurze przy ul. Szczakowskiej, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II, w Przedszkolu Miejskim nr 24, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domu Kultury „Jeleń” w Jaworznie oraz Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w których były prowadzone zajęcia. Informacje o prowadzonych przez Fundację zajęciach ukazywały się w prasie lokalnej i były umieszczone na naszej stronie internetowej.

Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym
W trakcie realizacji zadania nie uzyskaliśmy żadnych przychodów z tego tytułu, środki finansowe otrzymane na realizację zadania znajdowały się na nieoprocentowanym koncie głównym Fundacji. W trakcie realizacji zadania nie pobieraliśmy opłat i wpłat od adresatów zadania.

Część III. Dodatkowe informacje
Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu, w szczególności publikacje, ulotki, materiały informacyjne itp., zostały opatrzone w widocznym miejscu nadrukiem: „Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Jaworzna”. Nasze działania zostały ocenione pozytywnie nie tylko przez samych beneficjentów ale także przez mieszkańców i lokalne media w których ukazały się artykuły i reportaże oprowadzonych przez nas zajęciach. Świadczy to o tym, że nasza działalność jest potrzebna i doceniana, dlatego zamierzamy kontynuować nasze działania w jeszcze większym zakresie. Efekty jakie osiągnęliśmy dzięki realizacji zadania będą miały duży wpływ i oddziaływanie na lokalne środowisko jeszcze długo po jego zakończeniu.