• English
  • Deutsch
KRS: 0000270272    Nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0184 9595

*Sport dla wszystkich* – realizacja 2014 rok

Fundacja Ratownik Górniczy Projekty *Sport dla wszystkich* – realizacja 2014 rok

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

*Sport dla wszystkich* w okresie od 01.02.2014 r. do 30.06.2014 r. określonego w umowie nr WZ.OP.526.44.1.2014, zawartej w dniu 6 lutego 2014 r. pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”, KRS 0000270272, 43-600 Jaworzno, ul. Kraszewskiego 5.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.
Głównym celem zadania powierzonego Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” było zaktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez sport, integracja tych osób z osobami sprawnymi, zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych. Dla osób z dysfunkcją ruchową aktywność sportowa to czynna rehabilitacja ale także nawiązywanie kontaktów z innymi osobami niepełnosprawnymi i sprawnymi. Wyjazdy na zawody czy pokazy, udział w turniejach, również są ważnym elementem rehabilitacji –umiejętność znalezienia się w nowym środowisku, samodzielne podróżowanie jest ważnym doświadczeniem dla osób, które nieczęsto opuszczały dom. Udział w zajęciach jest ważny ponieważ podnosi samoocenę osób niepełnosprawnych. Kontakt z rówieśnikami, udział w treningach i imprezach sportowych takich jak : Mistrzostwa Polski czy Puchar Świata stanowi jedyne w swoim rodzaju doświadczenie dla zawodników niepełnosprawnych. Stanowi etap w życiu, którego pokonanie pozwala na stawianie sobie innych celów i wiarę w ich osiągnięcie. Nasi zawodnicy reprezentując Miasto Jaworzno na zawodach  wzmacniają swoją tożsamość z regionem. Cel zakładany przy realizacji zadania został niewątpliwie osiągnięty.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.5)
Zajęcia BOCCIA – zajęcia prowadził instruktor sportu osób niepełnosprawnych ze spec. Boccia. Przeprowadzono  30 godzin zajęć, w każdych zajęciach uczestniczyło od 5 do kilkunastu osób. W celu urozmaicenia, w ramach zajęć zorganizowano 2 turnieje. Wprowadza to dodatkowy element sportowej rywalizacji i chęć  osiągnięcia jak najlepszych wyników. Taka stymulacja jest potrzebna ze względu na to, że większość uczestników to młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i trzeba wciąż starać się aby przykuć ich uwagę. W zajęciach ogółem wzięło udział 30 uczestników, obecność wielu z nich powtarza się na wielu spotkaniach.
Zajęcia szermierka na wózkach – treningi prowadził trener klasy mistrzowskiej lub instruktor sportu . W zajęciach brało udział od 2 do 4 osób. Dzięki temu trener może przygotować ich do zawodów i prowadzić intensywny trening. W ramach realizacji zadania odbyło się 20 godzin zajęć z szermierki.

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie
Nie dotyczy    

4. Opis osiągniętych rezultatów
Zajęcia z szermierki na wózkach niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem. W treningach biorą udział zawodnicy, którzy rozpoczęli uprawianie tej dyscypliny sportu w czasie realizacji pierwszej edycji realizacji zadania pn.”Mogę więcej! Emocje sportowe dla Wszystkich”. Uczestnicy naszych zajęć odnieśli znaczne sukcesy biorąc udział w zawodach na rangi krajowej, a także w zawodach międzynarodowych. Oprócz czysto sportowych działań realizowanych w tym zadaniu, szermierka na wózkach, w której nasi zawodnicy z Jaworzna osiągają znaczne sukcesy pokazuje zdrowej części społeczeństwa, że osoby niepełnosprawne również mogą wykazywać aktywność sportową na najwyższym poziomie. Jednoznacznie świadczą o tym medale jakie zdobyli nasi zawodnicy. Patrycja Haręza zdobyła brązowy medal w zawodach Pucharu Świata, które odbyły się  we Włoszech w Lonato. Zajęcia BOCCIA cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej w Jaworznie. Odbywają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie. Wybór  miejsca prowadzenia zajęć był podyktowany tym, że w w/w ośrodku jest internat i młodzież może uczestniczyć w zajęciach bez konieczności dojazdu. W maju zorganizowaliśmy przy pomocy MOPS w Jaworznie Integracyjny Turniej BOCCIA w którym wzięło udział około 60 osób. W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbył się koleżeński turniej z nagrodami. Przybyli zaproszeni goście – w zawodach uczestniczyli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy ( w zał. zdjęcia z turnieju).

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania
Zajęcia boccia – 30 godzin, w zajęciach uczestniczyło 30 osób.
Zajęcia z szermierki na wózkach – 20 godzin, w zajęciach brało udział  4 zawodników.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków.

Koszty pokryte z dotacji – 2 500,00 zł    
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych – 250,00 zł    
Koszty pokryte ze środków  finansowych z innych źródeł  (ogółem):
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków) – 200,00 zł
Koszt realizacji ogółem: 2 950,00 zł.

Uwagi, które  mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:
W lutym został opracowany projekt plakatu – zaproszenia na zajęcia prowadzone przez Fundację. Plakaty zostały umieszczone w siedzibie MOPS, w naszym biurze przy ul. Szczakowskiej, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II, w Przedszkolu Miejskim nr 24. Informacje oprowadzonych przez Fundację zajęciach ukazywały się w prasie lokalnej i były umieszczone na naszej stronie internetowej.